zapletal

Mirek   Z A P L E T A L

Můj profil

aneb několik informací o tom, kdo jsem, co dělám a čím Vám mohu být prospěšný ...
Pro začátek trochu dějepisu:

V minulém tisíciletí jsem získal úplné střední odborné vzdělání elektro a následně jsem v profesním životě prošel pracovními pozicemi počínaje pracovníkem údržby a oprav v průmyslu, přes pozici montéra elektro ve stavebnictví postupně až po post projektového manažera - profesanta elektro, čímž jsem nabyl praktické návyky, vědomosti o technologických postupech, zkušenosti potřebné pro práci s lidmi, s organizací práce, inženýringem, projektovým řízením a stavebním managementem. Realizované projekty se týkaly novostaveb, rekonstrukcí, obnovy, údržby a oprav staveb, technologických celků, sestav a zařízení v chemickém a potravinářském průmyslu, teplárenství a elektroenergetice, výstavby hotelů, penzionů, hospiců, rezidencí, bytových domů, individuální výstavby občanů, památkově chráněných staveb, datacenter, obchodních, společenských, kulturních a sportovních center, polyfunkčních staveb a mnoha jiných objektů od malého rozsahu až po velmi velký rozsah. Inženýrské činnosti ve stavebnictví se profesionálně věnuji od roku 1990, služby dodavatelskou formou poskytuji od roku 1998. Jsem profesní specialista elektro. Reakcí na trvalou poptávku trhu jsem rozšířil svou činnost ze stavebního cenaře stavební části elektro i na oblast odstraňování funkčních poruch staveb a systémového zateplení budov a později na komplet HSV, PSV a M, v čemž jsem postupně nabyl bohaté zkušenosti a praxi.

V současnosti se věnuji hlavně rozpočtům a kalkulacím pro stavební část elektro, což je mou hlavní činností a provádím ji na živnost s působností na celém území Slovenské republiky, Čech, Moravy a Slezska.

Jsem freelancer, odborně způsobilá osoba, člen Slovenského energetického svazu - Komory elektrotechniků Slovenska, Asociace Stavebních Cenařů SR ( reg. číslo razítka: ASC 662 ), člen Klubu rozpočtářů ČR a poskytuji outsourcing prací stavebního cenaře - rozpočtáře - kalkulanta v stavebním oboru elektro pro:

- projektanty, projekční kanceláře a ateliéry:

- zpracování slepého výkazu výměr k projektové dokumentaci;

- zpracování orientačního položkového rozpočtu pro zjištění nákladů stavební částí elektro;

- investory, developery, státní správu, samosprávy a ostatní stavebníky:

- zpracování odhadu nákladů stavebního záměru v stavební části elektro;

- kontrolu předložené PD a její posouzení, zpracování kontrolního výkazu výměr a položkového rozpočtu;

- zpracování zadání výběrového řízení;

- kontrola doručených nabídek uchazečů do výběrového řízení, posouzení dodržení soutěžních podmínek a kompletnosti podání
        podle zadání výběrového řízení;

- vyhodnocení nabídkových cen dodavatelů v tendru a doporučení investorovi na konečný výběr vítězné nabídky;

- během realizace oceňování a odsouhlasování navrhovaných navíc a méně prací a změnových řízení;

- kontrolu výkazů čerpání, jako podklad pro fakturaci;

- kontrola částkových fakturací dodavatele podle odsouhlaseného harmonogramu plnění a sledování celkového stavu čerpání
        z rozpočtu stavby;

- dodavatele a subdodavatele stavebních prací a dodávek materiálů, zařízení a technologických celků:

- kontrola projektové dokumentace, zpracování kontrolního výkazu výměr;

- zpracování rozpočtů a cenových nabídek pro účast dodavatele ve výběrových řízeních;

- zpracování zadání pro výběrové řízení na dodávky a subdodávky materiálů, zařízení a technologických celků;

- vyhodnocení nabídkových cen subdodavatelů a dodavatelů v tendru a doporučení pro konečný výběr vítězné nabídky;

- ocenění změnových listů, navíc a méně prací;

- odsouhlasování čerpání prací a dodávek za uplynulé období podle skutečně odvedených výkonů jako podklad pro fakturaci
        a sledování celkového stavu čerpání z rozpočtu stavby;

- zpracování pracovních postupů, technologických a provozních předpisů a řádů;


Po dohodě je možné poskytnout i jiné služby požadované klientem.

Práce provádím v programech KROS4 ( ÚRS CZ a.s. Praha ) a nebo CSP ( RTS a.s. Brno ) dle výběru klienta, po vzájemném odsouhlasení obchodně-technických podmínek a po doručení závazné objednávky obsahující náležitosti ve smyslu Obchodního zákoníku nebo po uzavření "Mandátní smlouvy" nebo "Smlouvy o provedení prací".